กระซิบรัก เสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 2 คืน

กระซิบรัก เสมอดาว จ.น่าน 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 พระธาตุเขาน้อย – พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – วัดช้างค้ำ – น่านตรึงใจ

05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 3 เคาเตอร์สายการบินนกแอร์หรือแอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ หรือ สายการบินแอร์เอเซีย

09.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ จากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทาง บริการการท่านด้วยอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม

วัดพระธาตุเขาน้อย

นำท่าน ขึ้นไปกราบนมัสการ “วัดพระธาตุเขาน้อย” องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน ทำให้วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน บริเวณลานชมทิวทัศน์ยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตรบนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

เที่ยง : รับริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง

พระธาตุแช่แห้ง

นำท่านนมัสการ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ ซึ่งองค์พระธาตุแช่แห้งนั้น ตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐลาดขึ้นไปยังยอดองค์พระเจดีย์ถือเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูงองค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง

วัดภูมินทร์

นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ “วัดภูมินทร์” หรือที่ทุกคนรู้จัก ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่า และประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน โดยเฉพาะ งาช้างดำ

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

แวะที่ “วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร” นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

ที่พัก : นำท่านเดินทางสู่ที่พัก…น่านตรึงใจ บูทีค รีสอร์ท ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ดอยเสมอดาว ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือ – สะปัน- จุดชมวิว 1715 – วัดหนองบัว

ดอยเสมอดาว

นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในดอยที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุด เพราะเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็น วิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน และจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทะเลหมอกทั้ง 2 จุดจะลอยเหนือแม่น้ำน่าน..งดงามมาก

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

เส้นทางหมายเลข 3

นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านตาม เส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน 

บ่อเกลือสินเธาว์

ก่อนเดินทางสู่ต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ที่นี่ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ้านสะปัน

นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน ก่อนนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา

ดอยภูคา

“ดอยภูคา” เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน

ศาลเจ้าพ่อภูคา

แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ยังมีต้นภูคา (Brettschneider sines) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งในประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึงหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย

วัดหนองบัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัว เป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัว คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม
ที่พัก : น่านตรึงใจ บูทีค รีสอร์ท

หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหารและสินค้าพื้นเมืองมากมาย

วันที่ 3 ดอยสกาด – วัดภูเก็ต – กาแฟไทลือ – วัดก๋ง – ศูนย์โอท็อป

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

ดอยสกาด

นำคณะเดินทางสู่ “ดอยสกาด” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดฟินเวอร์กับจุด Check-In สุดฮิตในสกาดอาทิเช่น สกาดคอฟฟี่ และบ้านจักษ์กะพัฒน์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาล

วัดภูเก็ต

นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน

ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

วัดศรีมงคล (ก๋ง)

จากนั้นแวะที่ “วัดศรีมงคล (ก๋ง)” เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทย ๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี

ศูนย์โอท็อปน่าน

นำท่านออกเดินทางสู่ “ศูนย์โอท็อปน่าน” ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน มีสินค้าทั้งของกิน ของใช้กว่า 1,000 รายการ

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากและเหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top