ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิ้งค์มอส คามาคุระ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน LWED230259

ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิ้งค์มอส คามาคุระ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน LWED230259

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู4 เคาน์เตอร์ H สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อ สัตว์พืช ผัก ผลไม้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**
23.55 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ600 (บริการและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮาเซเดระ – ภูเขาไฟฟูจิ

สนามบินนาริตะ

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วเราจะเดินทางกันต่อ

วัดโคโตคุอิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ณ วัดโคโตคุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่อมิตตา นิโอยูราอิ หรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทำจากสัมฤทธิ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน เดิมมีองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง 24 เมตร วิหารและองค์พระถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง แม้จะสร้างขึ้นใหม่ก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านี้ทำลายลง

จนกระทั่งครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1584 ได้เกิดปาฏิหาริย์กับองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิม ชาวญี่ปุ่นมีความศรัทธาเชื่อในการบนบานขอให้ประสบความสำเร็จต่าง ๆ พลาดไม่ได้กับการแวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็พระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้งเยือนวัดโคโตคุอินเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474

วัดฮาเซเดระ

นำท่านเดินทางสู่วัดฮาเซเดระ เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยบันไดหินจำนวน 399 ขั้น ภายใต้หลังคาที่ทอดยาวสู่พระอุโบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 พักตร์ ความสูง 9.18 เมตร ที่สร้างด้วยไม้ในลักษณะประทับยืนที่มีความสูงถึง 10 เมตร นอกจากนั้นวัดฮาเซเดระยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของดอกโบตั๋นที่ปลูก อยู่ทั่วบริเวณวัดกว่า 7,000 ต้น บริเวณด้านหน้าของวิหารใหญ่ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายฝั่งทะเล อ่าวซากะมิ ของเมืองคามาคุระได้อย่างชัดเจ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ภูเขาไฟฟูจิ

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้น ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาอากาศด้วย

มื้อค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตขาปูยักษ์ 

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่าหากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอำบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

ที่พัก : FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิ้งค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ทะเลสาบโมโตสุ

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโมโตสุ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอดีตกาล ชมอีก 1 ไฮไลท์คือทุ่งพิ้งค์มอสความงามของดอกไม้ที่เบ่งบานทั่วภูเขา บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร เปลี่ยนภูเขาธรรมดาให้เป็นภูเขาสีชมพูที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทุ่งแห่งนี้เป็นจุดชมพิ้งค์มอสอันดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่นในวันฟ้าเปิดท่านจะพบกับความงามของภูเขาไฟฟูจิท้องฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สีชมพู (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน)

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หรือเลือกทดสอบบ้านจำลองสถานะการณ์แผ่นดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองต่าง ๆ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกสินค้าโอทอปจากร้านปลอดภาษีที่มีขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้น ๆ ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง เม้าท์ไฟฟูจิ – ฮาโกเน่ มหานครโตเกี่ยว ช่วงช้อปกระหน่ำ! สินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์ยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE

หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของทั้งนักช้อปชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง

มื้อค่ำ : ***อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (Narita)
ที่พัก : WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ศาลเจ้าฮิคาวะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ศาลเจ้าฮิคาวะ

นำท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ เป็นศาลเจ้าที่เขาว่าเด็ดนักเรื่องขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” เอมะ คือแผ่นไม้ที่เราเขียนขอพร และนำมาผูกจนกลายเป็นซุ้มคล้ายอุโมงค์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปทำคอนเทนต์จำนวนมาก นอกจากนี้สายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซื้อเครื่องรางต่าง ๆ ที่ไม่ใช้เฉพาะด้านความรักยังมีด้านสุขภาพ ด้านการเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มีมากมายให้ท่านได้เลือกไว้เป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

ให้ท่านได้อิสระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’ s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้งที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดง และมันหวาน และของฝากต่าง ๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

มหานครโตเกียว

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง

วัดอาซากุสะ

จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตรมีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกอาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุบกรอบหลากหลายรสชาติ เป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือแม่น้ำซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ำด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น

ช้อปปิ้งชินจูกุ

นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว เป็นศูนย์รวมร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ มีร้านค้าชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้

มื้อค่ำ : ***อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***
ที่พัก : WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย BOX SET

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top