ญี่ปุ่น ทัวร์ โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน LWED230066

6 Days

ญี่ปุ่น ทัวร์ โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน LWED230066

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขำออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู4 เคาน์เตอร์ H สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมิสึ- ฟูชิมิ อินาริ- เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

สนามบินคันไซ

00.55 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินคันไซโดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ612
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางไปสู่เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส

นำท่านเดินทางสู่วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบี่ยงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดตา

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว

นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริกว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นสัมผัสความสง่างามโทริอิหรือซุ้มประตูญี่ปุ่นโบราณจำนวนมากกว่าหมื่นคู่ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็นอุโมงค์โทริอิรวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดังเรื่อง เกอิชา

นาโกย่า

นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้า และการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ซาคาเอะ

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้าน อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่นต่าง ๆ

มื้อค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก : พักที่ JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – เมืองกุโจ ฮะจิมัง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

นำท่านสู่ จังหวัดกิฟุ ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเข้าสูงห่างไกลความเจริญทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศา คล้ายการพนมมือและยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

เมืองทาคายาม่า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม

ทาคายาม่าจินยะ

นำท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรือที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ

ซันมาชิซูจิ

นำท่านเดินทางสู่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็ก ๆ ที่ทอดยาวตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขายของต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮะจิมัง

มื้อค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก : พักที่ GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้าท์เล็ตพาร์ค แจ๊ส ดรีม นางาชิมา – จังหวัดโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เมืองกุโจ ฮะจิมัง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮะจิมัง สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางขุนเขาที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องความงามของสายน้ำใส อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและสัมผัสวีถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นแบบสังคมท้องถิ่นที่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย สงบสุข ซึ่งเป็นสังคมที่หาได้ยากในปัจจุบัน

มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค แจ๊ส ดรีม

นำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค แจ๊ส ดรีม นางาชิมาเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีจำนวนร้านค้ากว่า 302 ร้านและขนาดพื้นที่กว้างถึง 45,700 ตารางเมตร ที่ท่านจะได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจกับสินค้าแบรนด์หรูไปจนถึงแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Balenciaga, Nike, Under Armour และสินค้าแบรนด์ดังอื่น ๆ อีกมากมาย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จังหวัดโอซาก้า

นำท่านสู่ จังหวัดโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

ดิวตี้ฟรี

นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอาง โฟมล้างหน้า วิตามินต่าง ๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ

มื้อค่ำ : อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก : พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาอิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจะมี

ย่านชินไซบาชิ

ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่า
เป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่ออยู่มากมาย

ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ

สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ย่านอุเมดะ

ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนุก เดินทางก็สะดวก ดีงามสุด

ย่านนัมบะ

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละคร เมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

สนุกสนามเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายที่จำลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วบรรยากาศราวกับเดินอยู่ในฮอลลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟรานซิสโก เหมาะกับการเดินเล่นสนุกสนานและยังเต็มไปด้วยเครื่องเล่นสุดอลังการ

วันที่ 6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าบริการท่านด้วย BOX SET

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ613
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ………

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top