ทัวร์ประเทศจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แผ่นดินสีแดง

4 Days

Day 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – คุนหมิง


18.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู M เคาน์เตอร์ M สายการบิน LUCKY AIR (8L) เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802
23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากรมากถึง 33 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร โดยคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีอุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป
โรงแรม นําท่านเข้าสู่ที่พัก HUISHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


Day2 ถานเตี่ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า) – ตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง – สวนผลไม้

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองถานเตี่ยน

เดินทางสู่เมืองถานเตี่ยน (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม.)


ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและชมไร่สตรอเบอรี่

นําท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ โดยการนั่งรถแบตเตอรี่ของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่มีระดับสูงกว่าน้ำทะเล 4,223 เมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและความสวยงาม ช่วงหน้าหนาวระหว่างทางท่านจะได้พบสิ่งมหัศจรรรย์มากมาย อาทิ สนตู้เจียง หรือ สนอาซาเรีย น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ส่วนในระดับความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” (ช่วงหน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
นําท่านแวะสวนผลไม้ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาสตอเบอรี่ และให้ ท่านอิสระเลือกเก็บสตอเบอรี่ + ชิมสดๆ จากไร่
*** หมายเหตุ : การเข้าชมไร่สตอเบอรี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางไม่มีผลสตอเบอรี่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองตงชวน

นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอําเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน
ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสําปะหลัง พืช ผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ทําให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทําให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี
นําท่านชม แผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นให้เนื้อดิน จึงทําให้บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ตงชวนยังเป็นดินแดนที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักถ่ายรูปว่าเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน หลังจากนัันพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกดิน
*กรณีสภาพอากาศเอื้ออํานวย (ช่วงหน้า หนาวบริเวณนี )จะปกคลุมด้วยหิมะ)


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม นําท่านเข้าสู่ที่พัก HONG TU YINXIANG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 3 คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง – ซุ้มประตูม้าทอง – ซุ้มประตูไก่หยก


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

น้ำตกคุนหมิง (KUNMING WATER FALL PARK)

นําท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง ชมสวนนํ้ำตกคุนหมิง (KUNMING WATER FALL PARK) หรือ NIULAN RIVER WATERFALL PARK แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูง 12.5 เมตร และมีความกว้าง 400 เมตร โดยจุดประสงค์ในการสร้างหลักๆ คือเพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น้ำ Niulan ไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนานนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมและทําหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิงให้ผู้คนที่มเยี่ยมชมและผ่อนคลาย โดยโครงการนี้ใช้เวลาสร้างถึง 3 ปี งบประมาณในการสร้างอยู่ที่ 600 ล้านบาท


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านบัวหิมะและร้านหยก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในการรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้านจากนั้นแวะชม “หยกจีน” ที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน

ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

อิสระช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก โดยภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ “ปี้จี” จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่หยกมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศรวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมืองและขายของที่ระลึก


คํ่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4 วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุงเทพ


เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วัดหยวนทงและร้านผ้าไหม

จากนั้นนําคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช (จําลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้ แวะร้านผ้าไหมให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าไหม


เมืองโบราณกวนตู้

นําท่านเดินทางสู่ย่านการค้าของ “เมืองโบราณกวนตู้” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองและขนม รวมถึงเป็นลานอเนกประสงค์ที่ชาวจีนจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ส่วนกลางของลานอเนกประสงค์เป็นเจดีย์แบบธิเบต ด้านหลังเป็นวัดแบบลามะ หรือวัดธิเบต โดยเมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายเชื้อพันธ์ุ แต่อยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคุนหมิง


18.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L801
19.45 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top