มหัศจรรย์รัสเซีย ชมโชว์ละครสัตว์ พระราชวังแคทเธอรีน นั่งรถไฟความเร็วสูง

7 Days

มหัศจรรย์รัสเซีย ชมโชว์ละครสัตว์ พระราชวังแคทเธอรีน นั่งรถไฟความเร็วสูง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

18.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
21.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง**

Day 2 สนามบินดูไบ – สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว – มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย – เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ –
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) – Arabat Street

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***
02.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 129
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.15 ชั่วโมง**
06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) บริเวณด้านนอก เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปีเคยสั่งให้ทุบทำลายมหาวิหารแห่งนี้จนกระทั่งได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินบริจาคและความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการ
ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติทางคริสตศาสนา

หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) เป็นจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro)

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) ชมความอลังการตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การประดับด้วยกระจกสี เป็นต้น

ถนนอารบัต (Arbat Street)

เดินทางไปยัง ถนนอารบัต (Arbat Street) อยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ต่าง ๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day 3  พระราชวังเครมลิน – วิหารอัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งห้าง GUM – ละครสัตว์ Circus Show

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังเครมลิน

นำท่านชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนาน ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สถิตของพระเจ้า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคำของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ให้กับเจ้าชายวลาดิมีร์โมโนมาค เมื่อราว 700 ปีก่อนมาแล้ว ทำจากทองคำประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ำค่าต่างๆ มากมาย

โบสถ์อัสสัมชัญ

ชม โบสถ์อัสสัมชัญ บริเวณด้านนอก เป็นวิหารหลวงเก่าแก่ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเครมลิน ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์เป็นตัวอย่าง
ผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จตุรัสแดง (Red Square)

ชมจตุรัสแดง (Red Square) สถานที่กลางแจ้งสำคัญใจกลางเมืองมอสโคว สร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆเช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลองหรือการประท้วงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือได้ว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก และบริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญของประเทศมากมาย

มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’ s Catherdral)

มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’ s Catherdral) ชมบริเวณด้านนอก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน

และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหารจึงทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็นอย่างมาก จึงมีคำสั่งให้ปูบำเหน็จแก่สถาปนิกด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผู้นี้สามารถสร้างสิ่งสวยงามกว้านี้ได้อีก การกระทำของพระองค์ในครั้งนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)

สรรพสินค้ากุม (GUM Department store)

นำท่านชมและช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์สร้างในปีค.ศ.1895 ปัจจุบันนี้เป็น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอมแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด

คํ่า : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ละครสัตว์ Circus Show

ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของละครสัตว์ Circus Show โดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ที่พัก : Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day 4 ตลาดอิสไมโลโว่ – นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)

นำท่านสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อของประเทศรัสเซียเป็นศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว เรียกได้ว่าราคาถูกที่สุดและยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นั่งรถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **

เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg)

เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก : Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day 5 พระราชวังแคทเธอรีน – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)

นำท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช

นำท่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (The bronze horseman – monument to Peterthe Great) เป็นอนุสาวรีย์ชิ้นแรกของรัสเซีย เป็นอนุสารีย์ที่มีชื่อเสียง สวยงามเด่นเป็นสง่า เราจะเห็นตามปกหนังสือรัสเซียทั่วไป สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

โบสถ์หยดเลือด

นำท่านชม โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) บริเวณด้านนอก โบสถ์แห่งหยดเลือดเป็นโบสถ์ที่สวยงาม แต่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความเศร้า โดดเด่นด้วยสีสันสวยงามสะดุดตา ตั้งอยู่ริมคลอง Griboyedov ทั้งงดงามและเต็มไปด้วยมนต์ขลัง น่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน

มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’ s Cathedral)

มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’ s Cathedral) วิหารที่ถือว่าได้รับการตกแต่งอลังการมากที่สุด ยอดโดมฉาบด้วยทองคำแท้ 100 กิโลกรัมและภายในใช้หินอ่อน และหินอื่น ๆ กว่า 43 ชนิดออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 40 ปี มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โตสีขาวบริสุทธิประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวที่ประดับประดาตกแต่งด้วยกระจก สีอย่างวิจิตรบรรจง และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองที่นี่ให้ความนับถือเป็นอย่างมาก

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day 6 พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) – ป้อมปีเตอร์ และปอลด์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)

นำท่านชม พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวัง กับ จตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว และขาว ด้วยสถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum)

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้นรวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ่, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ เป็นต้น จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

** ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วงวันปิดเข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลื่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานที่อื่น ๆ ในชวงเวลาดังกล่าว **

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)

นำท่านชม ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress) สิ่งแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบันด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ 7 พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ – สนามบินพัลโคโว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace)

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค” และคลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณีต

เน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้างานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลักด้านนอกกกจะเป็นหน้าที่ของ เลอบรอง เขาถูกพระเจ้าปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน้ำพุโดยเฉพาะ ลานน้ำพุแห่งนี้ถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็ว่าได้ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำ และขอบอ่างสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์จึงทำให้เกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Outlet Pulkovo Village

นำท่านเดินทางสู่ Outlet Pulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยุโรปและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO

** อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ **

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย
23.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 176
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.40 ชั่วโมง**

วันที่ 8 สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***
09.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง**
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top