ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย

8 Days

ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างเคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
20.15 น. ออกเดินทางสู่งอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่EY407
23.30 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 2 อาบูดาบี – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ *** – โรเซนไฮม์

02.40 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนีโดยเที่ยวบินที่ EY005
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เมืองฟุสเซ่น

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี เมืองชนบทเล็ก ๆ ที่แสนโรแมนติกที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนีติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปราสาทนอยชวานสไตน์

มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพสวย ๆ บริเวณ  “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (ไม่รวมค่าเข้าชม ถ่ายภาพภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาที่ทงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลา เนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล

ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง“วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์

เมืองโรเซนไฮม์

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โรเซนไฮม์”

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 โรเซนไฮม์– หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt)

นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดั่งพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดคัชไตน์” ดินแดนที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณเมืองฮัลล์สตัทท์ , โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ “อินเนอร์ ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณนี้ร่ำรวยเพราะเหมืองเกลือที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริด ช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเส่นห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น)

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov)

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

นำท่านชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1992

ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle)

นำท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก 

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้บูโดโจวิช”

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Savoy Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 เชสกี้บูโดโจวิช – กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – บราติสลาวา

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

กรุงปร๊าก (Prague)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่าง ๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี

มหาวิหารเซนต์วิตัส

ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สะพานชาร์ลส์

นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป

จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต

ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 -700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นอย่างมาก

อนุสาวรีย์ยานฮุส

ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ณ ที่แห่งนี้

หอนาฬิกาดาราศาสตร์

ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน ได้เวลาอันควร นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองบราติสลาวา”

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Bratislava หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 บราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป – คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

นำท่านเดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง

อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป

นำท่านผ่านชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ “นีโอโกธิค” อันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง

ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241 – 1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ฮีโร่สแควร์ (Hero Square)

นำท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  Lion’s Garden Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กรุงเวียนนา

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “กรุงเวียนนา”

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) เพื่อถ่ายภาพ (ชมภายนอก) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”

พระราชวังเบลวีเดียร์ (Belvedere Palace)

จากนั้นนำถ่ายรูปกับ “พระราชวังเบลวีเดียร์” (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมือต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวงัประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลาง
ด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele

ถนนวงแหวน Ring Strasse

จากนั้นนำท่านชม “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ

สวนสาธารณะสตัดปาร์ค

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง

อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss)

ชม “อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss) ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถนนคาร์ทเนอร์

นำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้า ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย
อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

ค่ำ : *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่ : Simm’s Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 เวียนนา – เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
11.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY054
19.10 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
22.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ EY402

Day 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top