เทศกาลทุ่งบัวตอง – แม่ฮ่องสอน – ปาย 3 วัน 2 คืน Z10769

3 Days

เทศกาลทุ่งบัวตอง – แม่ฮ่องสอน – ปาย 3 วัน 2 คืน Z10769

วันที่ 1 ดอนเมือง – เชียงใหม่- สะพานปาย – Coffee IN LOVE – หมู่บ้านสันติชน -วัดน้ำฮู – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย (เจดีย์พระหมื่นองค์) – ปีนังฮิลล์

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์/แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ หรือ สายการบินแอร์เอเชียไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับบริเวณสนามบินฯ

สะพานประวัติศาสตร์ปาย

จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย – แม่มาลัย ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอำเภอปายแวะชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแคว

ร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE

แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร

เที่ยง :  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย

หมู่บ้านสันติชล

นำชม หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน ซึ่งย้ายถิ่นฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งรกรากยังเมืองปาย เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ในอดีตที่แห่งนี้เป็นแหล่งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว คล้ายกับหมู่บ้านรักไทย และหมู่บ้านรุ่งอรุณ จุดเด่น คือ โขดหินใหญ่ด้านบนสร้างเป็นมังกรพันเสาหางชี้ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน มีบ้านดิน ภัตตาคารอาหารจีน และมีของที่ระลึกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวหมู่บ้านคนจีนยูนาน

วัดน้ำฮู

นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์

พระธาตุแม่เย็น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งถนนคนเดินปาย เมื่อสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

ที่พัก : เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ทะเลหมอกหยุ่นไหล – ชุมชนจาโบ๋ – ลีไวน์รักษ์ไทย – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง -วัดจองคำ – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

จุดชมวิวหยุนไหล

โปรแกรมตื่นเช้านั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ชุมชนบ้านจ่าโบ่

นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนชาวเขาแห่งหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากห้วยยาว นำโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เลยเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ชุมชนเล็ก ๆ มีวิวทิวทัศน์หลักล้าน

บ้านรักไทย

นำคณะเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา ที่สวยไม่แพ้ที่ใด บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา

เที่ยง :บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร บ้านรักไทย

อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ ไร่ชาแสนสวย พร้อมจุด Check In ที่แสนสวย มากมาย จนทำให้ท่านลืมว่าที่นี้ประเทศไทย

สะพานไม้ซูตองเป้

เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชือกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง

เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงเเรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้าน

พระธาตุดอยกองมู

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย

วัดจองกลางจองคำ

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น

ที่พัก : อิมพีเรียลธาราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ – แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว – ออบหลวง – ของฝากเชียงใหม่ ณ กาดพะยอม – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ทุ่งบัวตอง

นำทุกท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคออยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบาน
สะพรั่งช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน อิสระให้เวลาท่านเต็มทีกับ 1 ปีที่มีแค่ครั้งเดียว เมื่อได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางสู่ อำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางขุนยวม-แม่สะเรียง 

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา

สวนสนบ่อแก้ว

นำคณะเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม ก่อนเดินทางต่อสู่ ออบหลวง ชมแกรนด์แคนย่อนสยาม

18.30 น. จบจากตรงนี้เราจะนำท่านเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ 
20.40 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย
21.45 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top