ทริปเที่ยว… โปรตุเกส สเปน 9 วัน (มรดกโลก) EK

9 Days

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ดูไบ –ลิสบอน


06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสาย การบินเอมิ เรสต์พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
09.55 น. นำคณะท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสตเ์ที่ยวบินที่ EK375
13.00 น. แวะพักเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติดูไบ
14.25 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปอเตล่าลิสบอน โดยสายการบินเอมิเรสตเ์ที่ยวบินที่ EK193
19.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ : Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง


Day2 ลิสบอน –อัลโคบาซา –ออบิโดส – ซินตร้า –แหลมโรก้า – ช้อปปิ้ง Avenida da Liberdade

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองอัลโคบาซา (ALCOBACA)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอัลโคบาซา” (ALCOBACA) เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในจังหวัดอูเอสเต้ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000คน นำท่านแวะเก็บภาพกับอารามซานต้ามาเรีย Santa Maria Monastery จากภายนอก ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อรำลึกถึงชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนได้จากชาวมัวร์เมื่อปี ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่า เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตล์ซิสเตอร์เชี่ยนโกธิค ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารสไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้อารามซานต้ามาเรียยังได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้เมื่อปีค.ศ.1989 และยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสอีก
ด้วย

เมืองออบิโดส” (OBIDOS)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองออบิโดส” (OBIDOS) เมืองป้อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคน ในปัจจุบันชื่อเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า
ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้นโดยอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปีถัดมาได้ถูกยึดครองโดยอฟองโซ่ เฮนริคกษัตริย์องค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาใหท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษค์วามด้้งเดิมไวต้้งแต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวันเวลาจะหยุดนิ่งอยู่ที่ต้นยุคกลางเมื่อคร้ังที่กษัตริย์เดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสนี้ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอารากอนเป็นของขวัญวันอภิเษกสมรส เมื่อค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส

เมืองซินตร้า” (SINTRA)

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซินตร้า” (SINTRA) เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 11

แหลมโรก้า” (Cabo da Roca)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“แหลมโรก้า” (Cabo da Roca) อันเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปต้ังอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซื้อ “Certificate” เป็นที่ระลึกสําหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade

นําท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่านใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL,ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้

คํ่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 ลิสบอน – หอคอย เบเล็ม – มหาวิหารเจอโร นิโม –อิโวร่า – คาเซเรส


เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

กรุงลิสบอน (LISBON)

นำท่านชม “กรุงลิสบอน” (LISBON) เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี

PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน”

ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป

อนุสาวรีย์ Cristo Rai (NationalSanctuary of Christ the King)

เข้าสู่กรุงลิสบอนชมตัวเมืองลิสบอนจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai (NationalSanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่

นำท่านชม “อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่” สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของเจา้ชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์

เบเล็ม (Belem Tower)

แวะเก็บภาพกับหอคอย เบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออกเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสํารวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส

มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery)

จากน้ันชมภายนอก “มหาวิหารเจอโร นิโม” (Jeronimos Monastery) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่“วาสโกดากามา” ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสําเร็จ ในปีค.ศ. 1498และได้ร้บการรับรองจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก

เมืองอิโวร่า (Evora)

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (Evora) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของ
ยูเนสโก เนื่องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไ์ว้อย่างดี มีกำแพงเมืองยุคกลาง และมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุค มีโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 วังมากมาย และวัดโรมันสมัยศตวรรษที่ 1

วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า” (Chapel of Bones)

“วิหารแห่งกระดูกแห่งเมืองอีโวร่า” (Chapel of Bones) วิหารกระดูกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคาเซเรส” Caceres

คํ่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากน้ั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก : Ibis style Dijon Central 3* หรือระดับใกล้เคียง

Day 4 คาเซเรส – โทเลโด้ – ชมปูเอร์ตา เด บิซากรา – ชมมหาวิหารโทเลโด้ – มาดริด


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองคาเซเรส Cáceres

นาํ ท่านชม “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส และยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประเทศสเปน

เขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส

นำท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าของเมืองคาเซเรส ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1986 เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นคร้ังแรกเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต

เมืองโทเลโด้ Toledo

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo นำท่านชมประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วนโค้งเป็นรูปเกือกม้าและค่อยๆ ลดหลั่น ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ท่าน จะไดชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์
นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์”

ป้อมอัลกาซาร์

“ป้อมอัลกาซาร์” ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสต์ศตวรรษที่16 ซึ่งตั้งอยู่บนส่วนที่สูงที่สุดของเมืองนี้มีชื่อเสียงในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะสถาบันวิชาทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปีค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกล้อมโดยกองกำลังของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ

มหาวิหารแห่งโทเลโด้

นําท่านชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใชเ้ป็นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกที่ถือว่ายิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มีงานศิลปะล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ทำด้วยทองคำ เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ําหนักมากถึง 200 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอลเกรโก, โกย่า และ เบลาสเกซ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์ – สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล – ชมระบำฟลามิงโก้


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กรุงแมดริด (MADRID)

นำทุกท่านชม “กรุงแมดริด” (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียนในระดับ ความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นช่วงปีค.ศ. 1601 – 1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

พระราชวังหลวง(Royal Palace)

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชม ภายในพระราชวังหลวง ในกรณี มีการจัด งานพิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้หรือปรับ โปรแกรมไปเข้าพระราชวังอื่นแทน) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงาม โอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น ๆ ในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปีค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อคโดยการผสมผสาน ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 2,830 ห้อง และยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้น สำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุค นั้น

พลาซ่า มายอร์” (Plaza Mayor)

จากนั้นนำ ท่านเข้าสู่ “พลาซ่า มายอร์” (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ จตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้า
นำท่านเข้าสู่ “ย่านปู เอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จตุรัส ใจกลางเมืองเดินชมความสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบสเปนและสัมผัสวิถีชีวิต ชาวเมือง

อนุเสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ “อนุเสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

สนามฟุตบอล ซานเตียโกเบอร์นาบิล

นำท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอล ซานเตียโกเบอร์นาบิล” Estadio Santiago Bernabu ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักเตะที่มีชื่อเสียงเล่นอยู่มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ, หมวก, เสื้อฟุตบอล, ลูกฟุตบอล, แก้วน้ำ , มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าของแท้จากสโมสรรีลแมดริดไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ !!! ชม “ระบำฟลามิงโก้” Flamingo Dance การแสดงประจำชาติ ของประเทศสเปน มีต้นกำเนิดจากินทานพื้นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพัฒนานามาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งจังหวะดนตรีและการเต้นรำ
พักที่ Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 มาดริด – เซโกเบีย – สะพานส่งน้ำโรมัน – ซาราโกซ่า


รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เมืองเซโกเบีย (Segovia)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซโกเบีย”Segovia เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแมดริด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 โดยยูเนสโก เมืองเซโกเบียเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่

สะพานส่งน้ำโรมัน Acueducto de Segovia

นำทุกท่านชม สะพานส่งน้ำโรมัน” Acueducto de Segovia ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย
รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อนมีความยาว 818 เมตรมีโค้ง 170 โค้งจุดที่สูง ที่สุดสูงถึง 29 เมตรจุดเริ่มต้นของรางส่งน้ำนี้เริ่มตั้งแต่นอกเมืองแล้วลำเลียงส่งนำเข้ามาในเมืองรางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซโกเบีย
และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง ต่อมานำท่านชมเขตเมืองเก่าของเซโกเบียมีลักษณะเป็นซอก ซอยเล็ก ๆ บางซอยถนนปูด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในยุคโบราณ ในตัวเมืองมีโบสถ์มี พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมันยิวคริสต์

มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซโกเบีย (Catedral de Santa María)

นำท่านชม(ภายนอก) มหาวิหารซานตามาเรียแห่งเซโกเบีย (Catedral de Santa María) มหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสเปน (สร้างขึ้นในปี 1768)

เมืองซาราโกซ่า Zaragoza

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า” Zaragoza ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของอาณาจักรอารากอนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝั่งแม่น้ำเอโบร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป

คํ่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Zentral Ave หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 ซาราโกซ่า –วิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ – บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคัมป์
นู – ถนนลารัมบรา


เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์

นำท่านชม “มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์” หรือที่รู้จักในนาม “ซานตา มาเรียเดอร์ฟิลลาร์” ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวกยาคอบหรือเซนต์เจมส์ในระยะเริ่มแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนกัจนกระทั่งท่านเห็นพระแม่มารีมาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพ และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้น เดียวกันกับเสาในซาราโกซ่า ต่อมาคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก

จัตุรัส PLAZA DEL PILAR

นําท่านชม “จัตุรัส PLAZA DE สถานที่สําหรับการเดินชมเมือง โบสถ์ วิหาร ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย และนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบาร์เซโลน่า”

สนามฟุตบอลคัมป์นู Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมบาร์เซโลน่า”

นำท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้น เคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความสำเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีอดีตนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี่,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ

ถนนลารัมบลา Larambla

นำท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็ก ๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน
อิสระให้ท่านได้ช้อป ปิ้ง ตามอัธยาศัยท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า และเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITT

คํ่า บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Fira Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 บาร์เซโลน่า – เข้าชมวิหารซากราด้า แฟมิเลีย – ช้อปปิ้ง La Roca Village – เดินทางกลับ


เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลียร์(Sagrada Familia)

ท่านแวะบันทึกภาพกับ “มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลียร์” (Sagrada Familia) พร้อมนำท่านเข้าชมด้านใน (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารในกรณีมีการจัดงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าชมไม่ได้หรือปรับโปรแกรมไปเข้าวิหารโทเลโด้แทน) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของอันโตนีเกาดี้สถาปนิกผู้เลื่องชอุ่มหาวิหารแห่งนี้

อิสระช้อปปิ้ง La Roca Village

จากนั้นนำ ทุกท่านเดินทางสู่ La Roca Village นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ
Armani , Burberry , Calvin Klein , Coach , Escada , FC Barcelona official store , Gucci , Guess , Hugo Boss , Kipling , L’ OCCITANE , Levi’ s , Lacoste , Loewe , Michael Kors , Nike , POLO , PUMA , Ray-Ban , Samsonite , Superdry , Swarovski , Swatch , TAGHEUER , Tommy Hilfiger , The North Face , Timberland , TUMI , Versace , Zwiliing , Zegna ฯลฯ ได้เวลา พอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

20.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK188

Day 9 กรุงเทพฯ


05.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น. เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top