เยือนควีนส์ทาวน์เมืองที่สวยติดอันดับโลก ล่องเรือกลไฟโบราณอายุร่วมร้อยปี พร้อมชมโชว์ตัดขนแกะสุดน่ารัก , ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า

7 Days

เยือนควีนส์ทาวน์เมืองที่สวยติดอันดับโลก ล่องเรือกลไฟโบราณอายุร่วมร้อยปี พร้อมชมโชว์ตัดขนแกะสุดน่ารัก , ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15:30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัสแอร์ไลน์ (QR) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18:10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบิน QF024

Day2 ซิดนีย์ – แอร์โร่ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์

07:30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เพื่อเปลื่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์
09:30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF121
14:30 น. เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำ ให้หลาย ๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้า ต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็ก ๆ นี้ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อน

เมืองควีนส์ทาวน์

แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง เมืองควีนส์ทาวน์เป็นศูนย์ก ลางการช้อปปิ้งแบบกลางแจ้งของควีนส์ทาวน์ รู้จักกันในชื่อ “The Mall” มีร้านรวง หลากหลายตั้งแต่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแกะ เสื้อผ้าแฟชั่นงานศิลปะ ของฝากที่ระลึกไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย หรือท่านใดที่สนใจเดินเล่นที่ริมทะเลสาบวาคาติปู ที่นี่ถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์ เป็นเหมือนลานกิจกรรมยามว่างของผู้คน สามารถพบเห็นนักดนตรี วณิพก นักแสดงความสามารถพิเศษ นักท่องเที่ยว ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือโดยสารและร้านอาหารอร่อยหลายร้านอีกด้วย
มื้อค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ เมนูเป็ดปักกิ่ง
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

มื้อค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ เมนูเป็ดปักกิ่ง
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

Day 3 ล่องเรือกลไฟ – โชว์ตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา พร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ขึ้นเรือกลไฟโบราณ

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเรือกลไฟโบราณ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Lady Of The LAKE เป็นเรือกลไฟโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1912 เรือแห่งนี้เป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์และยังคงใช้งานอยู่จนถึงปีปัจจุบัน สมัยก่อนเรือลำดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อขนส่งถ่านหิน แต่มาในสมัยปัจจุบัน ได้ปลดระวางและนำมาใช้เพื่อเป็นเสมือนไกด์ผู้ทรงเกียรติพานักท่องเที่ยวล่องชมธรรมชาติในทะเลสาบวาคาทีปู ตลอดระยะเวลาประมาณ 40 นาที่ในการล่องเรือท่านจะสัมผัสบรรยายอันสวยงาม และธรรมชาติที่งดงามจนแทบหยุดหายใจ

หากท่านอยากจะหลบเข้ามาด้านในของเรือก็มีมุมให้ท่านนั่งฟังเสียงเปียโนบนเรือที่จะมีผู้บรรเลงขับกล่อมตลอดการเดินทาง อีกทั้งภายในเรือยังมีมุมนิทรรศการขนาดย่อมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสร้างเรือตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคารที่วอร์เตอร์พีคฟาร์ม

สาธิตการตัดขนแกะ

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์ โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ

ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอบส์พีค

เมืองควีนทาวน์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมือง เนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบอบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร

ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม ด้านล่างชมยอดเขาที่สวยงาม และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่

คํ่า : รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

Day 4 OPTIONAL TOUR – ไร่ไวน์ – แซลมอนฟาร์ม – ปูคากิ – เทคาโป – เม้าส์คุ๊ก

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

Optional Tour (ไม่บังคับ)

นําท่านซื้อทัวร์นอกรายการสําหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
– เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
– ชมการกระโดดบันจี้ ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทําการให้นักท่องเที่ยวทํากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นนํ้าอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์จะไม่สามารถการันตีว่าจะทําได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สําหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

ไร่ไวน์ GIBBSTON WINERY

นำท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์ชื่อดัง GIBBSTON WINERY ที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาวน์  ท่านจะได้ลองชิมไวน์ที่ผลิตกันในปีที่ต่างกัน นำทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไวน์ ประวัติความเป็นมาที่น่าประทับใจ ไวน์ของที่นี่จัดว่าเป็นไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมซึ่งใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดีและกักเก็บด้วยภูมิอากาศที่คงที่พร้อมกับกิจกรรม winetasting ให้ท่านได้ขิมเปรียบเทียบรถชาติของไวน์แต่ละชนิดเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นของฝาก ไวน์ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดในการซื้อมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR เป็นต้น

ทะเลสาบปูคากิ

จากนั้นเดินทางต่อไปยังทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ให้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน้ำในทะเลสาบปูคากิที่ละลายมาจากน้ำแข็งบนภูเขากลายเป็นน้ำที่สะท้อนแสงแดดจนเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยจนอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเต็ม

ฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม

ระหว่างทางแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนียภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลม่อนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ทะเลสาบเทคาโป

จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณิ้ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหนๆ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลงมา
ระหว่างทางที่น้ำไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ 

อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก

จากนั้นเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก

คํ่า : รับประทานอาหารคํ่าแบบตะวันตก ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก : HERMITAGE MT.COOK HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือเทียบเท่า

Day 6 ไครสต์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมวาฬ – ไครสต์เชิร์ช

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองไคคูรา

นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่เมืองไคคูรา ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬตั้งแต่ปี ค.ศ.1843 – 1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะเมืองไคคูรามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ
ารออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรงไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว

ลงเรือยอร์ชท่องทะเล

นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40 – 50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬสเปิร์มซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ที่สง่างามที่สุดในโลกอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากหลายชนิด แมวน้ำ และอาจจะได้พบกับปลาวาฬอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่งในบางฤดูกาลอีกด้วย 
(ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไครัสท์เชิร์ช

ค่ำ : รับประทานอาหารคํ่าอาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
ที่พัก : โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
04.00 น. เดินทางสู่สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช
06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัสเที่ยวบินที่ QF138
07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลื่ยนเครื่อง
09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่QF023
16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ….. โดยสวัสดิภาพ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top