แพ็คเกจระนอง ดำน้ำทะเลพม่า 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจระนอง ดำน้ำทะเลพม่า 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 ดอนเมือง – ระนอง – เกาะพยาม

09.00 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซียเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง
*** ไม่รวมโหลดสัมภาระ กระเป๋าสัมภาระ ถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม ***
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาหากท่าน มาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง สู่ สนามบินจังหวัดระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ FD3140

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินระนอง หลังคณะรับสัมภาระ และพร้อมเพรียงแล้ว ทุกท่านออกประตูทางออก พบเจ้าหน้าที่ ………. รอต้อนรับท่าน นำท่านขึ้นรถสองแถวไม้

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ้านร้อยปี เทียนสือ

นำท่านสู่ บ้านร้อยปี เทียนสือ หรือ บ้านของขวัญจากสวรรค์ ที่มาจากคำในภาษาจีน โดยคำว่า “เทียน” แปลว่าสวรรค์ ส่วนคำว่า “สือ” แปลว่า ของขวัญ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในจังหวัดระนองรุ่นแรกๆ ที่มาตั้งถิ่นฐาน พร้อมด้วยประวัติศาสตร์เมืองระนอง และวิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผ่านภาพถ่ายเก่าแก่ที่หายาก ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน แถมยังมีข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณอันเปี่ยมเสน่ห์ ทั้งโคมไฟโบราณ ภาพวาดในกรอบรูปติดฝาผนัง โต๊ะและเก้าอี้ฉลุลวดลาย และเครื่องไม้โบราณ ที่เหมือนพาเราย้อนเวลาไปดูศิลปะที่ผสมผสานทั้งไทย จีน และยุโรป ซึ่งบ้านโบราณหลังนี้มีอายุกว่า 150 ปี ที่ส่งต่อมาถึง 5 ชั่วอายุคน!

พระราชวังรัตนรังสรรค์

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2433 โดย “พระยารัตนเศรษฐี” (คอมซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองในขณะนั้น สร้างด้วยไม้แก่นสวยงาม และเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นความงดงาม จึงพระราชทานนามว่า “พระราชวังรัตนรังสรรค์” ให้เป็นเกียรติยศแก่เมืองระนอง (ไม่รวมค่าเข้าชม)

บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส

น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยา ศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ ที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลยจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิดโดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่ง ที่นำไปผ่าน พิธีพุทธาภิเษกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพผ่อนคลาย ความเมื่อยล้า ด้วยการบำบัดจากน้ำแร่ รวมถึงบริการแช่เท้าฟรีเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ “รักษะวาริน” มีศาลาที่พักและห้องอาบน้ำร้อนไว้บริการด้วย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก : จากพาท่านเดินจากท่าเรือสู่โรงแรมที่พัก Check In. และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ระนอง – ท่าเรือแกรนด์อันดามัน – เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร์ – เกาะนาวโอพี – หาดมาดาม) – ระนอง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เกาะนาวโอพี ประเทศพม่า

07.00 น. รถรับท่าน ณ ล็อบบี้โรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน
08:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รอรับทุกท่านพร้อมทำเอกสารผ่านแดน
09:00 น. เรืออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน
09:30 น. นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ปะการังทุ่งดอกไม้ใต้ทะเล แห่งเมียนมาร์ ทุกท่านจะได้สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล
11:30 น. ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมบริเวณโดยรอบของเกาะนาวโอพี ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอาทิ น้ำตกเล่นๆที่ทุกท่านสามารถมองเห็นได้จากเรือ, เกาะน้อยใหญ่บริเวณใกล้เคียง, แล่นผ่านหาดทรายที่ขาวสวย นุ่มละมุน ,น้ำทะเลที่แสนจะสดใส แลเห็นตัวปลา และปะการัง / นำทุกท่านดำน้ำ (จุดที่1) ดูปะการัง ณ แหลมดอกไม้ จุดนี้ทุกท่านจะได้พบกับปะการังดอกไม้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี / พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาด

หาดมาดาม เกาะสอง

14:00 น. ออกเดินทางสู่ หาดมาดาม อีกหนึ่งชายหาดของเกาะนาวโอพี ซึ่งมีหาดทรายละเอียดเเนวปะการังน้ำตื้นหน้าชายหาดสมบูรณ์ พร้อมทั้งชมดอกไม้ทะเล ปลาทะเลอีกมากมาย
15:30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เกาะสอง(ประเทศเมียนมาร์)
17:00 น. ถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน จังหวัดระนอง / รถรอรับท่าน เดินทางกลับที่พัก

มื้อค่ำ : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เมืองระนอง- สนามบินระนอง-สนามบินดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ภูเขาหญ้า

ออกเดินทางเที่ยวชม ภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆอาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วยจึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี”

วัดหง่าว

เดินทางเที่ยวชม วัดหงาว มีอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้าง มีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก

ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว นำท่านนมัสการ หลวงพ่อดีบุก หรือ ชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนี ศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” นอกจากนี้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เก็บรักษาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ ยังมีวังมัจฉามีพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิด

10.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินระนอง เช็คอินท์เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมโหลดสัมภาระ
12.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินระนอง สู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3141
14.10 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top