โปรแกรม ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

8 Days

โปรแกรม ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย การบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.15 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่EY 407 23.30 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลื่ยนเครื่อง)

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 

02.40  ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 001
06.55  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เมืองบ็อบพาร์ด

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบ็อบพาร์ด” (Boppard) เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ซึ่งนอกจากมีทัศนียภาพที่สวยงามอันเปี่ยมสเนห์แล้ว บ็อบผาดยังมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพอัน สวยงามของแม่น้ำไรน์และซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองอาทิมีดเยอรมนี ที่เปิดไวน์ , ของที่ระลึกน่ารัก ๆ ประดบบัาน ฯลฯ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ

ล่องเรือชมความงามแม่น้ำไรน์

“นำท่านล่องเรือนำเที่ยวทัน สมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่าง ๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว ตำนาน และบทเพลงต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่ “เขตเซนต์กอร์” เมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich
Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม

เมืองโคโลจญน์

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโคโลจญน์” นำท่านเก็บภาพความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิม สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนาน มาราธอนถึง 632 ปี จากน้ันเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

เมืองดุสเซลดอร์ฟ

นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมัน สู่ “เมืองดุสเซลดอร์ฟ” นอกเหนือจากประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี 1100, เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมการค้าและเมืองแฟชั่นของเยอรมัน

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 3 ดุสเซลดอร์ฟ –อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือหลังคากระจก – Coster Diamond – ดามส์สแควร์

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

กรุงอัมสเตอร์ดัม

นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง

เดินทางถึง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องเรือหลังคากระจก

หลังอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบา้นเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม

สถาบันเจียระไนเพชร ( Coster Diamond)

นำท่านเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร” ( Coster Diamond) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า
เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษัท ฯ ที่มีชื่อเสียง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าภายในร้านที่ทำด้วยไม้เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พวงกุญแจ, รองเท้าไม้, ภาพวาด, ของที่ระลึก ฯลฯ

ดามส์สแควร์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่าง ๆ ในสไตล์ยุโรป

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Van der Valk Hotel Schiphol หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม จตุรัสกรองค์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้ง

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หมู่บ้านกังหันลมชานส์ สคันส์

นำท่านออกเดินทางสู่ “ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์” ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันบ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้าไม้อีกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ Netherlands

ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมรองเท้าไม้และของที่ระลึกพื้นเมือง อาทิเนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบ้าน, ของใช้ในครัวเรือนฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กรุงบรัสเซล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กรุงบรัสเซล” เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป

อะตอมเมี่ยม

นำท่านถ่ายรูปคู่ “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปีค.ศ. 1959

จตุรัสกรองด์ปลาซ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณ “จตุรัสกรองด์ปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณแต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทองเป็นอาคารสไตล์บาร็อก ทั้งศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง

แมนาคินพิส

นำท่านชม “แมนาคินพิส” อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยมและเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต

อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแลตผ้าลายลูกไม้เสื้อผ้ารองเท้า
กระเป๋า ฯลฯ

ค่ำ : อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อความสะดวกในช้อปปิ้ง
พักที่ : Hotel Mercure Brussels Centre Midi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 บรัสเซลส์ – ปารีส –ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – City Tour

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

มหานครปารีส

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส” ถึงมหานครปารีส นำท่านผ่านชมมหานครปารีส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี

ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ย่านมองมาร์ต (Moutmarte)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขา ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง

“มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur)

ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” ( Bassilica of Sacre Coeur ) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน -ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต

นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส ที่แห่งนี้ยังเปรียบได้กับว่าเป็นเนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือที่นัดพบของศิลปินมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษและสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาลี้ด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ

จัตุรัสคองคอร์ด Place de la Concorde

นำผ่านชม “จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

ชองเอลิเซ่ (Champs-Elysees)

ชมถนนแห่งแฟชั่น “ชองเอลิเซ่” (Champs-Elysees) ที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก

หอไอเฟล (Eiffel Tower)

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีสบริเวณ “จัตุรัสทรอคาเดโร”

ประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe

จากน้ันนำท่านถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้น

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Best Western Plus Paris Vélizy หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

Duty Free

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครื่องสำอาง เป็นต้น

เที่ยง อิสระอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในช้อปปิ้ง

จากน้ันมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton , Chanel , Goyard , Fendi , Dior , Prada , Gucci และอีกหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าอันขึ้นชื่ออย่าง “แกลลารี-ลาฟาแยตต์” Galerie Lafayette ท่านสามรถช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ใจกลางกรุงปารีสเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเยือนและช้อปปิ้งยังกรุงปารีส

ค่ำ : อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อความสะดวกในช้อปปิ้ง
พักที่ : Best Western Plus CDG Airport Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7 ปารีส – เดินทางกลับ – อาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์…นำคณะเช็คอินและทำ TAX REFUNED
10.30 : ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032
19.05 : ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ)
22.50 : ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

วันที่ 8 ปารีส – เดินทางกลับ – อาบูดาบี

08.20 : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top