ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน ขับรถสโนว์โมบิล

7 Days

ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน ขับรถสโนว์โมบิล

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– เฮลซิงกิ – เรคยาวิค

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
08.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิโดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air) เที่ยวบินที่ AY 142

กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)

เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก” 

อิสระช้อปปิ้ง Stockmann Department Store

ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยหรืออิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:  SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พักระดับใกล้เคียง

Day 2 เรคยาวิค –วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค

เมืองเรคยาวิค (Reykjavik)

ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair) เที่ยวบินที่ AY 991

เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์

วงล้อทองคำ (Golden Circle)

เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ (Golden Circle) เส้นทางธรรมชาติมรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด

บ่อน้ำพุร้อน Geysir

นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุก ๆ 7 – 10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก

น้ำตก Gull Foss

จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Gull Foss หรือน้ำตกทองคา (Golden Falls) ซึ่งน้ำตกที่
มีความสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาไหลลงมา

อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park

นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park ทางองค์การยูเนสโกได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นรัฐสภาหรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 930 และเป็นพื้นที่ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลกที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปี ละ 1 เซนติเมตร นำท่านชมทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิกแวะชมความงามของน้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss) (180ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า

ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull)

ทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ที่ยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยง

เคริด Kerid

ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้วในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดินเป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโลกแรมที่พัก
ที่พัก : HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง

Day 3 วิค –ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล– ขับรถสโมโมบิล
อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – Diamond Beach–วิค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier

ท่านเดินทางสู่บริเวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ำแข็งซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร

นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชันและมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร

*** การขับสโนโมบิลขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ***
*** มีชุดกัน หนาวถุงมือหมวกนิรภัยและรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell

นำท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟและชั้นหินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach

นำท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน้ำ แข็งในระยะใกล้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นำ ท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้า แข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่าง ๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเมืองวิค

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ : HOTEL DYRHOLAEY HOTEL / พักระดับใกล้เคียง

Day 4 วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส – เรคยาวิค –ล่าแสงเหนือ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

Reynisdrangar

นำท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเลหรือพัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก

เซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss)

นำท่านชมความงามของน้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า

เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss

นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเซลล์ฟอสส์ SelFoss (130กม.) เมืองสวยริมชายฝั่งระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ เมื่อได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเรยาวิค (60ก.ม.)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กรุงเรคยาวิค Reykjavik

จากนั้นนำท่านชมกรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลกและมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนักทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิคเป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปีค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พักระดับใกล้เคียง

ออกตามล่าแสงเหนือออโรร่า

*** พิเศษสุด นำท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***

Day 5 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บูลลากูน

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ท่าเรือล่องชมปลาวาฬ

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือล่องชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale นอกจากนั้นท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น

*** บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse)

จากนั้นนำท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse) ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลที่สวยงามของกรุงเรคยาวิค นำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคาร Hofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกนกับประธานาธิบดีกอบอชอฟในสมัยสงครามเย็น

อาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall)

นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม

ซัน โวยาเจอร์ (Sun Voyager)

จากนั้นนำท่านเก็บภาพซัน โวยาเจอร์ (Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเรคยาวิค

ตึกพาร์ลาน

นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์นที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา

บ่อน้ำร้อนบลูลากูน Blue Lagoon

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนบลูลากูน Blue Lagoon ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae), โคลนซิลิกา (Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม (Sodium), โปตัสเซียม (Potassium), แคลเซี่ยม (Calcium), ซัลเฟต (Salphate), คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นต้น

นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน

*** พิเศษ ทางบลูลากูนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบร้อยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะและผ้าขนหนูให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่อย่างจุใจ ***

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : GRAND HOTEL REYKJAVIK / ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 เรคยาวิค – เขาเคิร์กจูเฟล – ชมวิวบนอาคารพาร์ลาน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell)

ท่านออกเดินทางสู่ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)

นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยเที่ยวบิน AY994
00.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าเฮลซิงกิ 2 ชั่วโมง)
พักที่ : SCANDIC HOTEL HELSINKI AIRPORT / พักระดับใกล้เคียง

Day 7 เรคยาวิค – เฮลซิงกิ–กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก / จากนั้นนำท่านสู่สนามบินวันต้า (Vantaa International Airport)
13.45 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY145

Day 8 กรุงเทพฯ

05.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top