10 วัน ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

10 Days

10 วัน ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

Day 1 กรุงเทพฯ

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW G ประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียโดยเที่ยวบิน OS 026 (บินประมาณ 11.30 ชม.) สายการบิน บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน

Day 2 เวียนนา – กราซ – คลาเกนฟูรท์

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เมืองกราซ (Graz)

นำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 199กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกของประเทศออสเตรีย ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนครเวียนนา ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์เป็ นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัยทั้งโกธิคเรอเนส์ซองส์และบาโร๊คเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999

พระราชวัง Eggenberg

นำท่านแวะถ่ายรูปพระราชวัง Eggenberg (Eggenberg Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นในแบบบาโร๊ค ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกราช ถือว่าเป็นอีกพระราชวังที่มีการจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกของเมืองกราชอีกด้วย นำท่านสู่เกาะลอยน้ำ หรือที่รู้จักในนาม มูรินเซล (Murinsel) ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเมอร์คล้ายรูปเปลือกหอย เป็นการจำลองเมืองเล็ก ๆ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเมอร์ภายในมีร้านคาเฟ่เล็ก ๆ บริการนักท่องเที่ยว

ศาลาวาการเมือง(Rathus)

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาวาการเมือง (Rathus) และจตุรัสใจกลางเมืองที่โอบล้อมไปด้วยหมู่อาคารเก่าแก่และร้านค้ามากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองคลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt) (ระยะทาง 139กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ตัวเมืองนั้นต้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป พื้นที่โดยรอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไม้หนาแน่นและน้ำในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่น

ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old town Square)

นำท่านเที่ยวชม ย่านจตุรัสเมืองเก่า (Old town Square) ที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆ ที่สร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองส์

ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain)

อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ลานน้ำพุรูปมังกรพ่นน้ำ และผู้กล้าที่อาจหาญต่อกร สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1593

ลันด์เฮาส์ (Landhaus)

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่มากที่สุดในเมืองคลาเกนเฟิร์ต

ปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ (Hochosterwitz Castle)

นำท่าเข้าชมปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ (Hochosterwitz Castle) เป็นปราสาที่คาดการณ์ว่าสร้างขึ้น 860 ปีก่อนคริสต์กาล เป็นปราสาทโบราณที่มีศิลปะแบบออตโตมาน ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสูง นำท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่งนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sandwirth Hotel *** หรือเทียบเท่า

Day 3 คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบรด – ถ้ำโพสทอยนา – ลุบเบลียนา

เช้า : บริการอาหารเช้าในโรงแรม

ทะเลสาบเบลด (Bled Lake)

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) (ระยะทาง 62กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง น้ำ ในทะเลสาบไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็งแต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง ซึ่งทำให้น้ำในทะเลสาบนี้ใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว

ล่องเรือทะเลสาบเบลด

นำท่านล่องเรือทะเลสาบเบลด ซึ่งมีปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมนีได้ยกให้เป็นสถานที่พำนักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004 สัมผัสทัศนียภาพอันโดดเด่นของเกาะกลางทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกต
(***การล่องเรือในทะเลสาบขึ้นกับ สภาพอากาศในวันเดินทาง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย บริษัทจะคืนค่าล่องเรือให้กับทุกท่านและเดินชมบริเวณรอบทะเลสาบแทน)

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ถ้ำโพสทอยนา (Postojna Cave) (ระยะทาง 101 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ถ้ำโพสทอยนา (Postojna Cave)

นำท่านเข้าชมถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปีเป็นถ้ำที่มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร นำท่านเข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซึ่งได้เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยอยู่ และรถรางไฟฟ้านำท่านผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน ชมหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ้ำยังมีห้องต่าง ๆ มากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ท่านจะได้ชมความงามอันยิ่งใหญ่ภายในถ้ำแห่งนี้ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมานานกว่าล้านปี

ชมความแปลกของปลามนุษย์ (Human fish)

นำท่านชมความแปลกของปลามนุษย์ (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำพอสโทยนา ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงูมีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Trend Ljubljana Hotel *** หรือเทียบเท่า

Day 4 ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เมืองลุบเบลียน่า

นำท่านเที่ยวชมเมืองลุบเบลียนา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวีเนีย นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนี้ได้แก่ ปราสาทลุบเบลียน่า Ljubljana Castle, สะพานมังกร Dragon Bridge, จตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน Preseren Square, จตุรัสสามสะพาน Triple Bridges Square และมหาวิหารลุบเบลียน่า Ljubljana Cathedral ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงแห่งสโลวีเนีย

เมืองซาเกรบ (Zagreb)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11

ปัจจุบันชาวโครเอเชียมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปีที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะซึ่งมีนับสิบสายทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินนี้เป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ New Townที่สร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)

นำท่านแวะถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความสำคัญในปี ค.ศ. 1094 เมื่อกษัตริย์ลาดีสลาอุส (King Ladislaus) ได้ให้พระราชาคณะย้ายที่พำนักจากสีสัก (Sisak) มายังซาเกรบแต่ก็ถูกกองทัพมองโกลทำลายในปี ค.ศ. 1242 เมื่อมองโกลจากไป มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทงรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ่-โกธิค ดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880

ตลาดกลางเมือง (Dolac market)

จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย นำท่านสู่เขต Upper Town โดยขึ้นรถรางไฟ

วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church)

จากนั้นแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนียและดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย)

เซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine)

นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโร๊คสีขาว นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุงซาเกรบที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง

จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square

นำท่านแวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ชม
อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Zagreb Hotel *** หรือเทียบเท่า

Day 5 ซาเกรบ – พริตวิเซ่ – ซาดาร์

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ำ ครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์ควอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน

ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak

นำท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน
เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น

นำท่านเดินชมทะเลสาบต่าง ๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินสู่ Veliki Slip ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานที่มีความสูงถึง 70 เมตร (แนะนำให้ท่านสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่สวมใส่สบายเนื่องจากต้องเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เมืองซาดาร์ (Zadar)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน

โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia)

นำท่านเข้าชมโบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็นโบสถ์ประจำเมืองโรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย โบสถ์อนาสตาเชียได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญมากเนื่องจากพระสันตปาปา ถึง 2 พระองค์คือพระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ได้เสด็จเยือนในปี 1177 และพระสันตปาปาจอห์นพอลที่ 2 ได้เสด็จเยื่อนโบสถนี้ในปี 2003 ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งสุดท้ายของพระองค์ท่าน

นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์โดแนท จากนั้นชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมือสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่ : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Kolovare Hotel *** หรือเทียบเท่า

Day 6 ซาดาร์ – สปริท – สตอน – ดูบลอฟนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เมืองสปลิท (Split)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 158กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ช.ม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชียอันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง นำท่าน เที่ยวชมเมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาวาการเมืองสไตล์เรเนซองค์สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่าง ๆ ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร

พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace)

เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจกรพรรดิ์ ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียง (Catacombas) และวิหารตาง ๆ นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่น ๆ

ชมลานกว่าง (Peristyle) ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุสซึ่งอยู่ภายในวิหาร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เมืองสตอน (Ston)

นำท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสด ๆ จากทะเลเอเดรียติก ตื่นตาตื่นใจไปกับ บรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะสู่สตอน

เมืองมรดกโลกบรอฟนิค Dubrovnik

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป

สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรื่องทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์วิหารจตุรัส น้ำพุและบ้านเรือนต่าง ๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย

เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงโบราณสูงตระหง่านโอบล้อมโดยรอบ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรูเช่น
อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมมากมายและสิ่งก่อสร้างโบราณต่าง ๆ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979

ประตู Pile Gate

นำท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมืองเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า

ชมน้ำพุ Onofrio

ชมน้ำพุ Onofrio ซึ่งตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้

The Cathedral

นำท่านชม The Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต

หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock)

นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock)

พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’ s palace)

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector’ s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิคเรเนซองส์และบาโร๊ค

สปอนซา พาเลส (Sponza Palace)

ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิคเรเนซองส์ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันไดใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการนำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิคและร้านค้า รานกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่ : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Hotel Park Hotel *** หรือเทียบเท่า

Day 7 ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

เมืองโมสตาร์ (Mostar)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 140กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ช.ม.) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สะพานโบราณ หรือสตารีมอสต์

นำท่านชม สะพานโบราณ หรือสตารีมอสต์ สะพานที่ถูกสร้างขึ้นจากหิน โดยมีความสูงจากระดับน้ำ ซึ่งวัดได้ในช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณสตารี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสร้างขึ้นโดยชาวออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 16และได้ถูกทำลายไปในปี ค.ศ. 1993

ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลังในเมืองเก่า ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนสะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายชอุ่มรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมื่อปี ค.ศ. 2005

ย่านเมืองเก่า (Old Town)

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก

มัสยิดโกสกี้เมห์เมดปาซ่า (Koski Mehmed Pasa Mosque)

จากนั้นนำท่านเข้าชม มัสยิดโกสกี้เมห์เมดปาซ่า (Koski Mehmed Pasa Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลังถูกทำลายลงช่วงสงครามบอสเนีย สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมัสยิดคือหอคอยสุเหร่าที่ตั้งสูงตระหง่านเหนือตัวเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เมืองซาราเยโว (Sarajevo)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อุโมงค์สงคราม (War Tunnel)

นำท่านเข้าชมอุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เมื่อครั้งที่บอสเนีย ต้องการแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวียอุโมงค์แห่งนี้ขุดขึ้นเพื่อลำเลียงอาหาร น้ำ เวชภัณฑ์และกองกำลังทหาร ในระหว่างสงครามที่แห่งนี้เป็นอุโมงค์ที่ขุดขึ้นภายในบ้านหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่งเท่านั้นแต่ขุดยาวผ่านสนามบินซาราเยโวเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียง หลังจากที่เมืองซาราเยโว ถูกกองกำลังเซอร์เบียโอบล้อม เพื่อไม่ต้องการให้บอสเนียเป็นเอกราช

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักที่ : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hills Sarajevo Congress & Thermal Spa *** หรือเทียบเท่า

Day 8 ซาราเยโว – เวียนนา

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

ย่านเมืองเก่าบาสคาซิจา (Bascarsija)

นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าบาสคาซิจา (Bascarsija) อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน-เตอร์กิช เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด

ย่านเมืองเก่าซาราเยโว (Stari Grad)

จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าซาราเยโว (Stari Grad) ย่านที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกาเรียน เป็นต้น เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแห่ง

สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque

นำท่านเข้าชม สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว

มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว

จากนั้นชมมหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นที่ประจำตำแหน่งของพระราชาคณะของเมืองสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปีค.ศ. 1884-1889

โบสถ์คริสต์ออโธด๊อกซ์

นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์คริสต์ออโธด๊อกซ์ที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ภายในบริเวณเดียวกัน รวมถึงโบสถ์ของชาวยิวหรือซีนากอฟ ขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ภายในย่านนี้

สะพานลาติน (Latin Bridge)

นำท่านชม สะพานลาติน (Latin Bridge) ซึ่งเป็นจุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเป็นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

12.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย

14.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา

คาร์ทเนอร์สตรีท

นำท่านเช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมนั่งจิบกาแฟต้นตำ รับแท้ และชิมชัดเกอร์เค้กอันเลื่องชื่อของเวียนนา พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรียอาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่าง ๆ หรือสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ บนถนนสายนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
พักที่ : นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Renaissance Vienna Hotel *** หรือเทียบเท่า

Day 9 เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace)

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังเดิมของราชวงศ์ฮอฟบวร์กในกรุงเวียนนายาวนานกว่า 600 ปี เป็นพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันี้เป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรียพระราชวังสร้างในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนยร์วมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรียและยังเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย

ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต (Parndorf Outlet)

นำท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันในเอาท์เลตตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

บ่าย อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัยอาทิเช่น Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย
19.00 น. นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทำ Tax Refund
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

Day 10 กรุงเทพมหานคร

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top