AN ADRIATIC PARADISE เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน

10 Days

AN ADRIATIC PARADISE เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน

Day 1 กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Day 2 กรุงเทพ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก

00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิคด้วยเที่ยวบิน TG924
06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองมิวนิค (Munich)

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรมและอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์

จตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz)

นำชมจตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทั้งงดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ17.00 น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองที่เป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลกโดยเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยี่ยมชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมนี

สวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden)

นำท่านชมสวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ถนนชื่อดังย่านกลางเมืองเก่ามีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย บ้านเรือนที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 – 18 ลักษณะเด่นคือ มีป้ายเหล็กสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลักประดับอยู่ และยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ บ้านเกิดโมสาร์ท ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า 20 ปี บ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในบ้านหลังนี้ยังทำให้เหมือนตอนที่โมสาร์ทมีชีวิตอยู่มากที่สุด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG MESSE หรือเทียบเท่า

Day 3 ซาลส์บวร์ก – เบลด – ทะเลสาบเบลด – ลุบเบลียนา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองเบลด (Bled)

นำท่านเดินทางข้ามพรหมแดนออสเตรีย – สโลวีเนียสู่เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เมืองแห่งโบสถ์กลางทะเลสาบสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ (Julian Alps)

โบสถ์พระแม่มารี (Assumption of Mary)

นำท่านชมทะเลสาบเบลดที่มีโบสถ์พระแม่มารี (Assumption of Mary) ของเหล่านักแสวงบุญตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ โดยทะเลสาบเบลดเกิดจากการละลายตัวของธารน้ำแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana)

จากนั้นนำท่านสู่เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) สัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงให้ท่านได้เห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ อิทธิพลของศิลปะสไตล์บาโรก

นำท่านชมเมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) ชมสะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ ลุบเบลียยานิก้าชมและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในเมืองเช่น ศาลาวาการเมืองมหาวิหารเซนต์ นิโคลัส ชมปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง

ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้อย่างชัดเจน ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บาโรก และได้ทำการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยได้บูรณะหอสูงในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ณ จุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียน่าได้ในระยะไกล

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND LJUBLHANA หรือเทียบเท่า

Day 4 ลุบเบลียนา – โอพาเทีย – ซาดาร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เมืองโอพาเทีย (Opatija)

นำท่านออกเดินทางสู่แคว้น อิสเตรีย (Istria) ประเทศโครเอเชีย ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นำท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง

รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull)

แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามและมีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เมืองซาดาร์ (Zadar)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน

โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia)

นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สำคัญประจำเมืองโบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย นำท่านชมบริเวณด้านนอกโบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมืองอีกแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมือสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KOLOVARE หรือเทียบเท่า

Day 5 ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – กรุงซาเกรบ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานี้นมีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเทอควอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน

ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak

นำท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5 ยูโร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วย ทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่าง ๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

กรุงซาเกรบ (Zagreb)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงซาเกรบ (Zagreb) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ARITOS หรือเทียบเท่า

Day 6 กรุงซาเกรบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – วิหารเซนต์มาร์ก – กราซ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)

นำท่านเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 

ตลาดกลางเมือง (Dolac Market)

จากนั้นนำชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย

วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church)

นำท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย)

เซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine)

นำท่านชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทับใจ

จตุรัส Trg Ban Jelacic Square

แวะชมจตุรัส Trg Ban Jelacic Square จตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ชมอนุเสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เมืองกราช (Graz)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกราช (Graz) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรียรองจากกรุงเวียนนา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ (Mur) ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ จากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์และบาโรก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกราชมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1585

ในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์มากเนื่องจากว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเมืองนี้ไม่ค่อยโดนผลกระทบมากนัก ต่อมาในปีค.ศ. ตัวเมืองเก่าของกราชได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 2003 ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปอีกด้วย

ชมวิหารกราซ (Graz Cathedral)

นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) เขตมรดกโลกซึ่งเป็นศูนย์รวมของบ้านเรือนโบราณกว่า 1,000 ชมวิหารกราซ (Graz Cathedral) ภายนอกของวิหารถูกตกแต่งให้ดูเรียบง่าย แต่เมื่อเข้ามาชมบริเวณภายในนั้นถูกตกแต่งอย่างโอ่อ่า อลังการ ด้วยสไตล์บาโรก และมีออร์แกนขนาดใหญ่มีท่อจำนวนมากถึง 5,345 ท่อ และวิหารแห่งนี้เป็นที่ประทับของบิชอบแห่งกราซ – เซคเคา (Bishop of Graz-Seckau) 

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND EUROPA GRAZ หรือเทียบเท่า

Day 7 กราซ – ฮัลสตัท – อินส์บรูค

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ฮัลสตัท (Hallstatt)

ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkamme rgut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

มื้อกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ปลาจากทะเลสาบฮัลสตัท)

เมืองอินส์บรูค (Innsbruck)

ออกเดินทางสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินส์ ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอินส์ มีลักษณะแคบ ๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND CONGRESS INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

Day 8 อินส์บรูค – หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา – มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังคาทองคำ (Golden Roof)

นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล

ร้านเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ (Swarovski)

จากนั้นนำท่านเข้าชมร้านเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ (Swarovski) สินค้าที่มีชื่อเสียงของออสเตรียเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 3 ชั้น มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกจากศิลปินที่มีชื่อระดับโลก เมื่อเข้าชมภายในอาคารจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างๆ นาฬิกา หรือของใช้ ที่มีการออกแบบตกแต่งด้วยสวาร็อฟสกี้อย่างหรูหราและลงตัว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau Village)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau Village) ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาแอมเมอร์เกาแอลป์ (Ammergau Alps) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทามกลางธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาด มีทัศนียภาพของเทือกเขาเป็นฉากหลัง มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงฤดู ในฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีหิมะขาวปกคลุมสวยงามหรือในฤดูร้อนเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าใบไม้อันเขียวขจี นอกจากนี้อาคารบ้านเรือนยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะที่นี่ศูนย์กลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังกำแพงบ้านที่มีชื่อเสียง สีสันสดใสสวยงาม และประกอบไปด้วยภาพเขียนทางศาสนาและวิถีชีวิตชนบท รวมถึงงานแกะสลักไม้ที่มีความสวยงามขึ้นชื่อทำให้บ้านเรือนในหมู่บ้านนี้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนา ท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิวนิค (Munich)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
พักที่ : นําท่านเข้าสู่ที่พัก NH MUNICH AIRPORT หรือเทียบเท่า

Day 9 มิวนิค – สนามบิน

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG925

Day 10 กรุงเทพมหานคร

06.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top