COZY MALAYSIA ทัวร์เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตรา 3 วัน 2 คืน

3 Days

COZY MALAYSIA ทัวร์เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตรา 3 วัน 2 คืน

Day 1 กรุงเทพฯ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

05.40 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH797 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง **โปรดเช็คไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม**
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น + ค่าทิปคนขับรถ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออี่น ๆ ท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าที่วร์ตามความพึงพอใจ)

*** RE-CHECK เอกสารสำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
1. พาสปอรต์ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง

เมืองสายหมอก (Genting Highland)

นำท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ระยะทางประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.)

กระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY (ในกรณี โรงแรมคอนเฟิร์มเป็น Firstworld hotel
โปรดเตรียมเงินค่านำกระเป๋าขึ้นกระเช้า 20 RM/ เที่ยว ในกรณีที่กระเป๋าใหญ่เกินขนาดที่ระบุไว้ขนาดกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. หรือขนาดไม่เกิน 22นิ้ว) นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)

เก็นติ้งไฮแลนด์

เก็นติ้งไฮแลนด์สถานตากอากาศ และคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตรห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโนลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปีแล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท

ค่ำ : *** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***
ที่พัก :   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ FIRST WORLD เทียบเท่า 3 ดาว

** ข้อมูลสำคัญ **
1. โรงแรมที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง
2. เก็นติ้งช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C -26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 15°C – 20°C

First World Plaza

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง เดินชมธรรมชาติอากาศดี ๆ เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาว ๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วันรุ่งขึ้น
First World Plaza เป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติ้งรีสอร์ต

Skytropolis Funland

Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะอย่างหรือซื้อบัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดได้

Valley View Garden

Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน้ำพุ ม้านั่งสำหรับพักผ่อน พุ่มไม้ ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมทั้งมีสวนผีเสื้อซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.

Sky Avenue Complex

Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่สูงที่สุดในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติ้งไฮแลนด์ มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือการแสดงแสงสีและไฟประดับในยามค่ำคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony

Casino เก็นติ้งไฮแลนด์

Casino ของเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวิันตลอด 24 ชั่วโมง

Day 2 อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING – วัดถ้ำบาตู – THEAN HOU – กรุงกัวลาลัมเปอร

เช้า : บริการอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก

วัดถ้ำบาตู

นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมารที่วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร

วัด Thean Hou

จากนั้นนำท่านสู่วัด Thean Hou เป็นวัดหกชั้นของเทพธิดาแห่งทองทะเล Mazu ของจีน ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1.67 เอเคอร์ (6,758 ตร.ม.) บนยอดที่ดิน Robson Heights บน Lorong Bellamy มองเห็น Jalan Syed Putra สร้างเสร็จในปี 1987 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1989 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวไหหลำที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย สมาคมไห่หนานเขตสลังงอร์และสหพันธรัฐเป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้และเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH

แวะร้านขายสินค้าพื้นเมือง

นำท่านสู่นครกัวลาลัมเปอร์ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมืองอาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด

ตึกปิโตรนัส

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และกระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน

ห้างซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC)

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้างซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศูนย์การค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านตารางฟุต (140,000 ตร.ม.) ตั้งในส่วนของฐานตึกเปโตรนาสทาวเวอร์ ภายในมีร้านค้า จำพวกร้านแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกับ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และโรงภาพยนตร์ 12 โรง ยังมีคอนเสิร์ต
ฮอลล์ อาร์ตแกเลอรีศูนย์วิทยาศาสตร์ครอบคลุม 6 ชั้น ที่ส่วนมากจะอยู่ใต้ตึกเปโตรนาสทาวเวอร์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DAYS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 3 มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองกัวลาลัมเปอร์

นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน

มัสยิดอาเหม็ด

นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย

พระราชวังอิสตันน่าไนการ่า

นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่าไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ของทางราชการตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมอร์เดก้าสแควร์

เมอร์เดก้าสแควร์

เมอร์เดก้าสแควร์เป็นจตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครื่องจักรภพ และนำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองปุตราจายา (Putrajaya city)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการรวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา

มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque)

มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแห่งเมืองปุตราจายาซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่าง ๆ

สะพานวาวาซัน

ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่

แวะห้าง MITSUI OUTLET (หากมีเวลาเหลือ)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ห้าง MITSUI OUTLET พบกันสินค้าลดราคามากมาย 50-70 % แบรนด์ชั้นนำกว่า 50 แบรนด์ (หากมีเวลาเหลือ)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์
17.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH780 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง *โปรดเช็คไฟล์ทบินท้ายตาราง*
18.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top