EEY03 WONDERFUL OF EAST EUROPE “เที่ยวยุโรปตะวันออกกับ 5 ประเทศในฝัน”

8 Days

ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
19.55 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407
23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์– เมืองมิวนิก – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์– มหาวิหารเฟราเอน – New Town Hall – จัตุรัส Marienplatz

02.40 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนีโดยเที่ยวบินที่ EY005
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน

02.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ EY005
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

ปราสาทนอยชวานสไตน์

นำท่านเดินทางไป ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 154 กม./ 2.30 ชม.) เป็นปราสาทที่งดงามและสวยดั่งเทพนิยายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ยังยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์และยังเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองมิวนิค (Munich)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) (ระยะทาง 126 กม./ 2 ชม.) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ พาทุกท่านไปเช็คอินสถานที่ชื่อดังที่มีความสำคัญของเมืองมิวนิก

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Church)

นำท่านเยี่ยมชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Church) โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมือง เป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จุดตั้งต้นมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครั้ง จนมาถึงปี ค.ศ.1837 ที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์

มหาวิหารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral)

จากนั้นเยี่ยมชม มหาวิหารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral) เป็นโบสถ์ทางคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่และผ่านประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือโดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยคู่ที่มีความสูงถึง 99 เมตร ด้านนอกก่อสร้างเน้นใช้อิฐสีแดงๆ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิก

New Town Hall เป็นศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส Marienplatz ด้านทิศเหนือด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีต้นแบบมาจากบรัสเซลส์ซิตี้ฮอลล์ที่สร้างแบบนีโอโกธิค จึงมีความหรูหรางดงาม และเด่นสะดุดตาแต่ไกล กลายเป็นเอกลักษณ์คู่กับจัตุรัส Marienplatz

จัตุรัส Marienplatz

จัตุรัส Marienplatz จัตุรัสกลางเมืองมิวนิก แหล่งรวมของความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัย และสัญลักษณ์โดดเด่นของเมือง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมอีกด้วย

รับประทานอาหารเย็น 
ที่พัก : Holiday Inn München Süd 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 เมืองฮัลส์สตัทท์ประเทศออสเตรีย – เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ – สาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – อนุสรณ์สถาน Jan Hus

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt)

นำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ Hallstatt ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 207 กม./ 3 ชม.) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก ออสเตรียเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก อีกทั้งบรรยากาศและความเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การปีนเขา , ล่องเรือในทะเลสาบ, ปั่นจักรยานน้ำ, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ให้ท่านอิสระเดินถ่ายถาพเที่ยวชมวิถีชิวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน 

เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 210 กม./ 3 ชม.) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้าย “หยดน้ำ” จนถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองหยดน้ำ”

ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle)

นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในที่สุด

อนุสรณ์สถาน Jan Hus

อนุสรณ์สถาน Jan Hus อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบ Hussite ที่ได้รับชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซึ่งถูกบังคับให้ต้องลี้ภัย ถูกเปิดเผยในปี 1915 เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลีชีพของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ
พักที่ : Spa Hotel Vita 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 4 เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์– เมืองเบอร์โน

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองปราก (Prague)

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 150 กม./ 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง เมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่มีความเก่าแก่ราว 200 ปีก่อนคริสตกาล มีแม่น้ำวัลตาวาเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงามและเงียบสงบจึงทำให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)”

ปราสาทปราก (Prague Castle)

นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่าเข้าชม รวมในค่าทัวร์) เป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปด้วยตัวพระราชวังมหาวิหารเซนต์วิตุสและป้อมปราการ ตัวอาคารเป็นแบบสไตล์โรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 10

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral)

นำทุกท่านชมมหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) อันเก่าแก่ โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่โดด
เด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ไฮไลท์ของมหาวิหารแห่งนี้คือบริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วยกระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และประติมากรรมที่มีความประณีตและสวยงามสุดๆ

สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)

สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) ในกรุงปราก จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือเหล่ารูปปั้นสไตล์บาโรก (Baroque Statues) ทั้งหมดกว่า 30 รูป ที่ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาร์ลส์มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17

โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Tyn)

โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Tyn) เป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาสไตล์โกธิค สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในโบสถ์นี้ได้แก่ ภาพวาด แท่นบูชาแบบโกธิคที่ถูกสร้างและออกแบบโดย Karel Škréta และที่นี่ยังมีหลุมฝังศพของนักดาราศาสตรที่มีชื่อเสียงอย่าง Tycho Brahe อีกด้วย

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีความเก่าแก่ และมีการสร้างที่ประณีตที่สุดในโลกเรือนหนึ่ง องค์ประกอบของนาฬิกานี้มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกันคือ หน้าปัดที่บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ การอธิบายตำแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์และบอกรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับดาราศาสตร์

เมืองเบอร์โน (Brno)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 206 กม./ 3 ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเช็ก ซึ่งเป็นที่รู้จักในอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยใหม่

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ
พักที่ : Vista Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 5 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี – ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

บราติสลาวา ( Bratislava)

นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 130 กม./ 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการีโดยเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช

ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle)

นำท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) เป็นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่อันงดงามแห่งนี้ที่ตั้งอยู่เหนือแมน้ำดานูบ มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบารอกได้อย่างลงตัว ที่สำคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑาสำหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย

โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ (The Blue church)

โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ (The Blue church) หรือที่รู้จักกัน ทั่วไปในชื่อโบสถ์สีน้ำเงิน เนื่องจากสีของส่วนหน้า, โมเสค, majolicas และหลังคาเคลือบสีฟ้า สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูว์ที่สอง ผู้เติบโตขึ้นมาในปราสาทเพรสเบิร์ก ปัจจุบันที่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นโบสถ์ของโรงเรียนมัธยมตอนปลาย

มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral)

มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิกแห่งบราติสลาวาตั้งอยู่ที่ชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราติสลาวา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

เมืองบูดาเปสต์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรป กลางที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และเมืองบูดาเปสต์เมืองหลวงประจำประเทศฮังการีที่มีชื่อเรียกเล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

การล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ (ค่าล่องเรือร่วมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือจะเห็นวิว 2 ฝั่งแม่น้ำที่เราจะสังเกตเห็นอาทิเช่นอาคารรัฐสภาฮังการี, สะพานแขวน Szchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias, อนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาริกาเรต ตั้งอยู่กลางแม่น้ำดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย (Little Princess Statue)

รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย (Little Princess Statue) ประติมากรรมดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในปี 1972 โดย Lszl Marton ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตที่เกิดจากการแต่งงานครั้งแรกของเขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฎที่ทำจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอ ปัจจุบันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ
พักที่ : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 6 บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์- โบสถ์ Matthias Church – Fisherman’s Bastion – Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – Column of Pest – ถนน Karntner Strasse

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill)

นำท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เริ่มต้นที่แวะถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) ปราสาทแห่งแรกตั้งอยู่ทางใต้ของ Castle Hill เพื่อป้องกันการโจมตีของ Mongols และ Tartars ปราสาทบูดาเปสต์เป็นอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 18 ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว

โบสถ์ Matthias Church

โบสถ์ Matthias Church ได้รับการขนานนามให้เป็น Church of Our Lady หรือที่รู้จักกันในนามของมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งสวยงามและทั้งเป็นแหล่งรวมศรัทธาของผู้คน โดยสถาปัตยกรรมของโบสถ์แมทเทียสนั้น เป็นการผสมผสานกันของทั้งศิลปะโกธิค, นีโอโกธิค, อาร์ตนูโว และไบแซนไทน์

Fisherman’s Bastion

หลังคริสตจักร Matthias Church มี Fisherman’s Bastion สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและซุ้มประตูที่ได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ – โรมันโดย Frigyes Schulek จากที่นี่ทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่ดีที่สุดของเมืองและแม่น้ำดานูบ

Designer Outlet in Parndorf

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 196 กม. / 2.30 ชม.) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กรุงเวียนนา (Vienna)

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 47 กม. / 1 ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral)

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์และกอทิก ริเริ่มโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที่อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 1147

พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace)

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย

โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera)

โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทองและประดับประดาด้วยรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล

Column of Pest

Column of Pest เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บน Graben ถนนในเมืองชั้นในของกรุงเวียนนา อนุสรณ์สถานสไตล์บาโรกสร้างขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในปี 1679 เป็นผลงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งในเมือง

ถนน Karntner Strasse

จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช้อปป้ิงหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ : H+ Hotel Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.45 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYYS เที่ยวบินที่ EY054
19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
21.40 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY402

Day 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

07.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top