Premium รวมทุกอย่าง อาหารครบเชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

3 Days

Premium รวมทุกอย่าง อาหารครบเชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 ดอนเมือง – เชียงใหม่ – ปาย – สะพานซูตองเป้ – กะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลางจองคำ – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ / แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

08.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศตามเส้นทางปาย – แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง  พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอิริยาบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อ.ปาย

สะพานไม้ซูตองเป้

นำทุกท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่าอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า

นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “ห้วยเสือเฒ่า” เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา และมีลำห้วยไหลผ่าน

พระธาตุดอยกองมู

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมูอยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมูและชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพระธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วัดจองกลางจองคำ และเดินเล่นถนนคนเดิน

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ ที่เปรียบเสมือนวัดแฝดตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะชาติพันธุ์และเดินเล่นถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ตามอัธยาศัย

ที่พัก : สมควรแก่เวลานำท่าน Check in เข้าที่พัก ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ้ – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวลุกข้าวหลาม – หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย

ปางอุ๋ง

04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี…สวยงาม อิสระบันทึกภาพกันตามอัธยาศัย

บ้านรักไทย

จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย ให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ลีไวน์รักษ์ไทย

บ้านจ่าโบ่

หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านจาโบ่ ทิวทัศน์สุดอลังการที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ จนได้รับการกล่าวขานว่า “ก๋วยเตี๋ยวหลักร้อย วิวหลักล้าน”

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา

ถ้ำน้ำลอด

เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม อาทิถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย

จุดชมวิวลุกข้าวหลาม

ระหว่างการเดินทางแวะ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ทิวเขาสลับซับซ้อน และเลือกหาสินค้าพื้นบ้านราคาถูกจากชาวบ้าน ทั้งถั่วลายเสือ อโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวดอย

หมู่บ้านสันติชล

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

มื้อค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

อิสระถนนคนเดินปาย

หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ – กรุงเทพฯ

จุดชมวิวหยุนไหล

05.45 น. โปรแกรมตื่นเช้าเพื่อนั่งรถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วัดน้ำฮู

นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์

ร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE

แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร

สะพานประวัติศาสตร์ปาย

จากนั้นแวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สวนดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM

นำท่านชมและถ่ายรูปกับ สวนดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM อำเภอแม่ริม ที่ขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดอกไม้ต่างๆจะแข่งกันบานสะพรั่งเต็มทุ่งขนาดใหญ่ จนเป็นที่ดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศต้องเตรียมชุด เตรียมพร๊อพร้อมกับท่าโพสเริ่ดๆ แล้วไปแชะรูปกับสวนดอกไม้สวยๆ กันเป็นจำนวนมาก

พระธาตุดอยคำ

นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ เพื่อสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และขอพรกับหลวงพ่อทันใจด้วยดอกมะลิธรรมเนียมเฉพาะถิ่นของวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้

กาดต้นพยอม

นำท่านเดินทางสู่ กาดต้นพยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top